۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

آگهی اردیبهشت 91


فرزندم رجب
هر وقت آمدی با هم برویم رای بدهیم
فعلا که نیامدی ننه

قربان تو؛ مادر رجب